Privacybeleid

Waarom deze privacyverklaring?

DE BELGIQUE EVENTS hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil DE BELGIQUE EVENTS u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van ons platform/onze website/onze applicatie verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door DE BELGIQUE EVENTS.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van DE BELGIQUE EVENTS.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De website www.debelgiqueevents.be is een initiatief van:

De Belgique Events (Hierna: “De Belgique Events”)
Bavikhoofsestraat 106
8531 Bavikhove
België

Btw-nummer: BE 0696 894 718
E-mail: info@debelgiqueevents.be
Telefoon: 0494 75 82 59

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

DE BELGIQUE EVENTS verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door DE BELGIQUE EVENTS:

 1. Identificatiegegevens
 2. Vrijetijdsbesteding en interessen

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

DE BELGIQUE EVENTS verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van de website en onze online dienstverlening.

 Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 1. Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
 2. Marketing doeleinden

Bij een bezoek aan het de website van DE BELGIQUE EVENTS worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van DE BELGIQUE EVENTS bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan DE BELGIQUE EVENTS en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt DE BELGIQUE EVENTS zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen DE BELGIQUE EVENTS.
We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. DE BELGIQUE EVENTS heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen ‘cookies’ op uw harde schijf geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

Als u het platform/de website van DE BELGIQUE EVENTS wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.

Wat zijn mijn rechten?

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

DE BELGIQUE EVENTS verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 1. Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
 2. Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 3. Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezelijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal DE BELGIQUE EVENTS onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van DE BELGIQUE EVENTS uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer DE BELGIQUE EVENTS uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal DE BELGIQUE EVENTS hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar info@debelgiqueevents.be

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan DE BELGIQUE EVENTS. DE BELGIQUE EVENTS zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 1. Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 2. Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 3. Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 4. Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 5. Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

DE BELGIQUE EVENTS beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 1. Gedurende de periode die DE BELGIQUE EVENTS nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
 2. Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
 3. Wanneer DE BELGIQUE EVENTS de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
 4. Gedurende de periode die DE BELGIQUE EVENTS nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. DE BELGIQUE EVENTS staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij DE BELGIQUE EVENTS dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal DE BELGIQUE EVENTS hieraan gevolg geven binnen één  (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@debelgiqueevents.be

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan DE BELGIQUE EVENTS verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal DE BELGIQUE EVENTS hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@debelgiqueevents.be.

Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door DE BELGIQUE EVENTS bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal DE BELGIQUE EVENTS hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar info@debelgiqueevents.be

 

Contacteer ons

Private events

Bijzondere momenten in uw leven vragen bijzondere aandacht. Bij het organiseren van jouw private event zorgt de Belgique events steeds voor een persoonlijke aanpak en organisatie op maat. Met grote zorg en toewijding laten we al jouw wensen en dromen in vervulling gaan.

Klik hier voor meer informatie...

Corporate events

Een productlancering, opendeurdag of memorabel bedrijfsfeest, de Belgique events zet jouw bedrijf in de schijnwerpers. Bij elk event houdt de Belgique events rekening met de sleutelwoorden: timing, exclusiviteit & originaliteit. Laat een blijvende indruk na bij klanten, collega’s en werknemers.

Klik hier voor meer informatie...

Expertise, knowhow
en oog voor detail

Bij de Belgique events wordt geen enkel detail uit het oog verloren. Onze basisingrediënten voor een perfect georganiseerd event zijn: verfijning, kwaliteit en exclusiviteit. Hiermee maken we van jouw event een onvergetelijke ervaring.

Een feest laat zich niet organiseren als een alledaags etentje. De visie en het kwaliteitsgevoel van wedding- en eventplanner Arnaud Beyls staan garant voor perfectie. Hij organiseert samen met zijn vertrouwde partners voor jou een niet-zo-alledaags feestje.

Let's talk